Reklamasjonsrapportar

Vi utarbeider reklamasjonsrapportar for bustader og næringseigedommar.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet ein tilstandsrapport der oppdraget er å gjere ei vurdering av reklamerte tilhøve ved eigedommen i samband med t.d.  eigarskifte.

Tilhøve avdekka ved synfaring og tilgjengeleg teknisk saksdokumentasjon, vert lagt til grunn for rapporten. Rapporten omfattar ikkje dei juridiske sidene ved saka. Økonomiske konsekvensar vert rekna  for utbetring til referansenivået.