Tilstandsanalyse

Ei tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til ein bygning eller delar av ein bygning.

Dette er også kjernen i ein bustadsalsrapport,  men tilstandsanalysa har eit breiare bruksområde.  Analyseresultatet skal gje grunnlag for økonomiske berekningar og naudsynt  utbetringsarbeid. Tilstandsanalyser vert nytta til mange ulike føremål:

  • kjøp og sal av eigedomar
  • planlegging av ombygging
  • utarbeiding av vedlikehaldsplan
  • ferdigsynfaring
  • garantisynfaring og taksering.

Metode og rapportform som vert nytta  vil avhenge av føremålet med tilstandsanalysen